Jak oszczędzać

System emerytalny w Polsce przewiduje obecnie trzy  instrumenty finansowe dedykowane odkładaniu na emeryturę w III filarze  - Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).   Z myślą o przyszłej emeryturze możemy również korzystać z wielu innych skutecznych form dobrowolnego oszczędzania m.in. Programów Systematycznego Oszczędzania (PSO) umożliwiających długoterminowe i regularne inwestowanie swoich pieniędzy.

 

IKE

 

 

Indywidualne Konta Emerytalne są jedną z form gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę. Podstawowymi zaletami IKE są:

 • zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, gdy wypłacamy środki w momencie osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego;
 • brak obowiązku odprowadzania stałych składek, których wielkość zależy od naszych możliwości finansowych;
 • mogą z niego korzystać młodzi uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz osoby przed osiągnięciem wieku emerytalnego;
 • środki zgromadzone na IKE mogą być wycofane w dowolnym momencie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W tej jednak sytuacji ewentualne zyski zostaną opodatkowane;

Inwestowanie w ramach IKE wiąże się z ograniczeniem wartości wpłat. Roczny limit wynosi ok. 10 000 zł, czyli trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto (w 2015 roku limit wynosi 11 877 zł). Konta IKE prowadzą banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura maklerskie lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

Roczne limity wpłat na IKE

Roczne limity wpłat na IKE

Źródło: KNF

 

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (dostepne dla klientów od stycznia 2012r.) to druga obok IKE możliwość indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Charakteryzuje się:

 

 • limitem wpłat w wysokości 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok - w 2015 roku jest to 4750,80 zł;
 • ulgą podatkową polegającą na możliwości odliczenia wpłacanych kwot od podstawy opodatkowania;
 • zwolnieniem z  podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • opodatkowaniem wypłacanej kwoty zryczałtownaym 10% podatkiem dochodowym.

Podstawowa różnica pomiędzy IKE a IKZE polega na momencie zapłacenia podatku dochodowego. W IKE gromadzone są pieniądze już po potraceniu podatku, tak więc wypłata jest z niego zwolniona. W IKZE natomiast jest na odwrót - składki są odliczane od podstawy opodatkowania, jednak podatek będzie liczony od wypłacanej kwoty w momencie zakończenia inwestycji.

IKZE mogą być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, otwarte fundusze emerytalne .

 

 

PPE

 

Dodatkową forma oszczędzania na przyszłą emeryturę są Pracownicze Programy Emerytalne. W przeciwieństwie do IKE jest to forma grupowego, zorganizowanego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Pracownicy mogą przystąpić do programu wyłącznie jeżeli wprowadzi go pracodawca w ich firmie/zakładzie pracy. W praktyce zadeklarowana część wynagrodzenia uczestników programu czyli składki, są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, która zajmuje się zarządzaniem tymi środkami. W ten sposób gromadzony jest kapitał, który w przyszłości stanowić będzie źródło dodatkowej emerytury. Środkami odkładane w programie emerytalnym na podstawie umowy z pracodawcą mogą być zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń lub zarządzających zagranicznych.

 

Wprowadzenie PPE niesie ze sobą zarówno korzyści dla pracowników, jak i pracodawców.


Zalety PPE dla pracodawcy:

 

 • Zwiększenie wiarygodności i atrakcyjności firmy w oczach pracowników;
 • Zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS do wysokości 7% indywidualnego wynagrodzenia pracownika.

Zalety PPE dla pracowników:

 • Dodatkowe świadczenie emerytalne, które zwiększa szansę na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia po przejściu na emeryturę;
 • Zwolnienie świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Możliwość systematycznej lub jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych w Programie;
 • Dziedziczenie zgromadzonych środków.

 

Składka podstawowa nie może przekraczać 7% kwoty, jaką pracodawca przekazuje co miesiąc z wynagrodzenia pracownika do ZUS, natomiast pracownik ma prawo do opłacania tzw. składki dodatkowej - już bez limitów. Do pracowniczych programów emerytalnych mogą przystępować osoby, które ukończyły 18 lat i od co najmniej 3 miesięcy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na całość lub część etatu. Osoba zatrudniona w więcej niż w jednym miejscu może uczestniczyć w kilku PPE, pod warunkiem, że są one oferowane przez różnych pracodawców.

 

Liczba uczestników PPE (w tys.)

Liczba uczestników PPE

Źródło: KNF

 

PSO

 

Programy Systematycznego Oszczędzania umożliwiają regularne kumulowanie oszczędności, co w przyszłości pozwala na zgromadzenie dużych kwot. Dodatkowo gromadzony kapitał jest inwestowany, co zwiększa jego końcową wartość. Programy cechują się również dowolnością wpłacanych kwot oraz czasu oszczędzania.

Zgodnie z założeniami systemu emerytalnego forma oszczędzania w III filarze jest dowolna i nieobowiązkowa. Mogą to być inwestycje w nieruchomości, długoterminowe lokaty kapitału itp. Taką rolę może spełniać również Program Systematycznego Oszczędzania oferowany przez większość towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

 

Konstrukcja programów jest podobna we wszystkich towarzystwach. Mogą z nich korzystać osoby które ukończyły 18 lat. Z reguły wpłaty odbywają się co miesiąc. TFI umożliwiają jednak wybór różnych okresów - kwartalnie, półrocznie czy rocznie. Ponadto zdarza się również, że klient ma jeszcze większą swobodę w odprowadzaniu składek. Co więcej, w zamian za zobowiązanie klienta do regularnych wpłat, TFI obniża opłaty w stosunku do tych, jakie obowiązują przy pojedynczych wpłatach do funduszy, a także obniża progi minimalnych wpłat.

 

Średnioroczne stopy zwrotu w wybranych grupach funduszy na podstawie ostatnich 10 lat (2005-2014).

Średnioroczne stopy zwrotu w wybranych grupach funduszy

Źródło: Analizy Online

Ta strona internetowa używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Wiecej informacji dostępne jest pod tym linkiem.
Zamknij